حجی مومن

آره! من کاکتوسم نه بخاطر تیغایی که فقط تو می بینیشون بلکه بخاطر دووم آوردن! بدون اینکه حتی یه قطره آب بریزی به پام…

ادامه مطلب کاکتوس!