مذهبی

اسماعیل وار می گویم اِفعَل ما تُومَر ابراهیم وار سرم را به دامانت بگذار ای کاش تیغت  مثل آن روز نباشد…

ادامه مطلب قربانی