روز نوشت

اسماعیل وار می گویم اِفعَل ما تُومَر ابراهیم وار سرم را به دامانت بگذار ای کاش تیغت  مثل آن روز نباشد…

ادامه مطلب قربانی

تقسیم می کنم دایره را8قطاع مساویهر کدام را برای کسی گذاشته امبعضی را سس می زنم و بعضی را آویشنهر کس طوری دوست داردشو یک قسمت را فلفل میزنم! تند و سوزان!و بعد تعارفش می کنمدایره ی دلم را!

ادامه مطلب پیتزا

حِلَّت دیدن رویت به حرام افکندم این چه حکم است که بی پرده گناهم خواهد؟

ادامه مطلب حکم