روز نوشت

و قسم هم که بخوری باور نمی کنمکم شدن محبتت را دلم گواهی می دهدحتی اگر قسم بخوری که نه!

ادامه مطلب گواهی

رفاقت ینی رفیقت پکرهتو سرت درد میگیره,رفیقت ناراحتهتو میری تو لک,رفیقت نیسدست و دلت به کار نمیره,رفیقت پا پس می کشهدیگه نمی تونی قدم برداری… رفاقت ینی اینکهرفیقتینی تو!

ادامه مطلب لغت نامه!

دیشب بوی رنگ پریشب پیاز امشب آب استخر فردا شب حساسیت… تا کی می توانم توجیه کنم سرخی چشمانی را که برای تو اشک ریخته اند…

ادامه مطلب توجیه

دَرد که داشته باشند برایشان دُر می شوی درد شان که درمان شد کم کم رَد ت می کنند

ادامه مطلب د – ر

دوست داشتن کسی، با داشتن کسی بعنوان دوست وجوه تمایز جالبی داره! اونی رو که دوسش داری محلت نمیذاره اونی که دوست داریش ، دوستت داره…

ادامه مطلب تمایز

گفت: به من آموخت دنیا، همیشه آماده حمله كسی باشم كه به او محبت كرده ام… و با ایمان گفتم: و بمن آموخت آنکه دوستش داری تا زمانی میخاهدت ، که نگویی دوستش داری!

ادامه مطلب اعتراف

تو برای دایره های پشت موجودی حسابمو من برای دایره ی چشمانت!تو برای قلب روی مارک ماشینمو من برای قلب توی سینه ات!تو برای تاق ورودی خانه مانو من برای تاق ابرویت!تو برای شنیدن صدای تق تق سکه های مهریه اتو من برای شنیدن صدای تق و تق قدمهایت!تو برای شهرت من در بازارو من …

ادامه مطلب شبیهیم!