عاشقانه

تو برای دایره های پشت موجودی حسابمو من برای دایره ی چشمانت!تو برای قلب روی مارک ماشینمو من برای قلب توی سینه ات!تو برای تاق ورودی خانه مانو من برای تاق ابرویت!تو برای شنیدن صدای تق تق سکه های مهریه اتو من برای شنیدن صدای تق و تق قدمهایت!تو برای شهرت من در بازارو من …

ادامه مطلب شبیهیم!

حواسم نبود! آخر از زبان در رفت آنچه از نگاهم نفهمیده بودی و گفتم که دوستت دارم! ولی تو…   یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی!   اگر نگفته بودم شاید…

ادامه مطلب بی احتیاطی!

برای تو بودن را ترجیح می دهم به با تو بودن! اما با من بودن را ترجیح دادی به برای من بودن…

ادامه مطلب بودن!

امشب همه ی احساس و حواسم جمعند در دستانم به شوق لمس دستانت! حتی حس ششم نقاشی کرده است گرمی دستانت را!

ادامه مطلب تجمع!

همه چیز آماده و مشخص است ساعت قرارم با تو دیشب هم نماز باران خواندم چتر خریده ام برایت بارانی گرفته ام و چکمه ای که بپوشی و الان زیر باران زیر پنجره ی اتاقت یک ساعت هم از قرارمان گذشته است ولی دستگاه تلفن مشترک موردنظر…

ادامه مطلب آمادگی

دلم در دستانت ریه ام پی نفسهایت چشمانم به چشمانت و گوشم منتظر صدای پایت فقط عقلم پیش خودم مانده بود! که آن را هم حرف زدنت به باد داد!

ادامه مطلب دارایی!

زنگ می زدم خودت جواب می دادی یه مدت گوشیت خاموش بود بازم که زنگ زدم یکی برداشت گوشیو! گفت آقا این خط واگذار شده و من ساده بودم که نفهمیدم این محبت بینمون بود که خاموش شده بود و این دل تو بود که… واگذار شده بود!

ادامه مطلب موبایل!

این ماسک را بردار از روی صورتت دارم خفه می شوم! مگر نمی دانی بازدم های تو دم های من است؟!

ادامه مطلب نفس