عاشقانه

از کودوم شمعا دوست داشتی؟! اونا که وقتی میسوزن بوی عطر میدن؟ ببین بویی احساس نمی کنی؟! آخه منم همونجوری دارم میسوزم به پات…

ادامه مطلب شمع

چمدانم ماموریت بیرون از شهرم ماشین اداره که منتظرم ایستاده دم در خونه و همه ی عزم رفتنم فقط بخاطر یک نرو گفتن تو بود…

ادامه مطلب سفر

پرده ی اول: داشتم خوابتو می دیدم اسمس زدی بیدار شدم پرده ی دوم: داشتم بت اسمس میزدم خوابت برد…

ادامه مطلب اسمس!

آره! من کاکتوسم نه بخاطر تیغایی که فقط تو می بینیشون بلکه بخاطر دووم آوردن! بدون اینکه حتی یه قطره آب بریزی به پام…

ادامه مطلب کاکتوس!