عاشقانه

در غیابت سعی می کنم باز عاشق شوم حالا که نمی بینی عاشق شدن آسانتر است ولی خاطراتت سرک می کشند روی خیانت ندارم…

ادامه مطلب سرک