بداهه

من و… شب و… شمع و… ساعت و… و دستکش هایت… اینجا کنار یادت ایستاده ایم و در حسرت دست هایت نازش را می کشیم که مُقُر بیاید کجا رفته ای…

ادامه مطلب من و… یادت

نسبتت با انگور چیست؟ که گاهی یاقوت می شوی، گاهی شیرین؛ گاهی مثل مویز قوت می دهی و گاهی مثل سرکه رمق می کشی؛ روزی مست می کنی و روز دیگر مثل سرکه دلم را میزنی… شنیدم که غوره شدی…انگور!

ادامه مطلب تو و انگور