شعر

حِلَّت دیدن رویت به حرام افکندم این چه حکم است که بی پرده گناهم خواهد؟

ادامه مطلب حکم