مهر ۲۷, ۱۳۹۱

You are browsing the site archives for مهر ۲۷, ۱۳۹۱.

تازگیها عادت کرده ایوقت رفتنخداحافظی یادت میرودفقط میروی!بدون گفتن حتی کلمه ای!می ترسم این عادتموقع آمدنت هم تکرار شود…

ادامه مطلب خداحافظیها

و هر زمان که دوستت دارم می گفت غبطه میخوردم به کسی که او دوستش داشته باشد! و همیشه با حسرت می گفتم خوش به حالش… غافل از اینکه شاید خودم را می گوید! و انقدر بی تفاوت بودم به این “دوستت دارم” ها که آخر هم مجبور شد کس دیگری را دوست داشته باشد! …

ادامه مطلب می گفت…