آذر ۱۸, ۱۳۹۱

You are browsing the site archives for آذر ۱۸, ۱۳۹۱.

نسبتت با انگور چیست؟ که گاهی یاقوت می شوی، گاهی شیرین؛ گاهی مثل مویز قوت می دهی و گاهی مثل سرکه رمق می کشی؛ روزی مست می کنی و روز دیگر مثل سرکه دلم را میزنی… شنیدم که غوره شدی…انگور!

ادامه مطلب تو و انگور