بهمن ۲۹, ۱۳۹۱

You are browsing the site archives for بهمن ۲۹, ۱۳۹۱.

دوستت دارم گفتن هایتمثل آب نمک می مانندهر چه بیشتر می نوشمتشنه تر می شوممثل اشک که شور استهر چه بیشتر می آیدعطش عشق می آفریند…

ادامه مطلب عطش