فروردین ۱۶, ۱۳۹۲

You are browsing the site archives for فروردین ۱۶, ۱۳۹۲.

غبطه می خورم به کفش هایت که هر وقت بیرون می روی، با آن هایی مخصوصا توی باران!

ادامه مطلب کفش