فروردین ۲۰, ۱۳۹۲

You are browsing the site archives for فروردین ۲۰, ۱۳۹۲.

غبطه می خورم به گوشی موبایلت که هر روز با دستانت بغلش می کنی زل میزنی به چشمانش و با سر انشگت لطیفت لمس می کنی جای جای صورتش را…

ادامه مطلب گوشی