You are browsing the site archives for .

نوشتنم نمی آید عاشقی ام می آید ولی نوشتنم نمی آید یک فکری به حال عقده های توی گلویم بکنید که بدون نوشتن چه بلایی بر سرشان می آید. گاهی بغض می شوند و گاهی بالاتر میآیند، به دماغم که می رسند گنده دماغم می کنند و یا بالاتر می ریزند درون چشمانم و می …

ادامه مطلب عقده های درون گلو