شهریور ۱۰, ۱۳۹۳

You are browsing the site archives for شهریور ۱۰, ۱۳۹۳.

و از اعمال وارده ی عاشقی، زاری است تعقیباتش اشک و مقدمه اش تضرع زمان و مکان برایش ندانسته و هیچ حدی برای ورود به آن نشمرده اند گناهکار و زاهد در پیشگاهش مساوی و مقرب تر آنکه دلش بیشتر لرزیده باشد پرستش به مستی است، در کیش عشق…

ادامه مطلب برونند زین جرگه دیندارها!