تو برای دایره های پشت موجودی حسابمو من برای دایره ی چشمانت!تو برای قلب روی مارک ماشینمو من برای قلب توی سینه ات!تو برای تاق ورودی خانه مانو من برای تاق ابرویت!تو برای شنیدن صدای تق تق سکه های مهریه اتو من برای شنیدن صدای تق و تق قدمهایت!تو برای شهرت من در بازارو من …

ادامه مطلب شبیهیم!

حواسم نبود! آخر از زبان در رفت آنچه از نگاهم نفهمیده بودی و گفتم که دوستت دارم! ولی تو…   یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی!   اگر نگفته بودم شاید…

ادامه مطلب بی احتیاطی!

برای تو بودن را ترجیح می دهم به با تو بودن! اما با من بودن را ترجیح دادی به برای من بودن…

ادامه مطلب بودن!