پرده ی اول: داشتم خوابتو می دیدم اسمس زدی بیدار شدم پرده ی دوم: داشتم بت اسمس میزدم خوابت برد…

ادامه مطلب اسمس!

آره! من کاکتوسم نه بخاطر تیغایی که فقط تو می بینیشون بلکه بخاطر دووم آوردن! بدون اینکه حتی یه قطره آب بریزی به پام…

ادامه مطلب کاکتوس!